EXPEDIENT GESAT SAM 3/2018 (IMP-SC-007)


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EXPEDIENT GESAT SAM 3/2018 (IMP-SC-007)"

Transcripción

1 PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DELS SERVEIS DE JARDINERIA DE GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM EXPEDIENT GESAT SAM 3/2018 (IMP-SC-007) 1

2 ÍNDEX I.-DISPOSICIONS GENERALS 1.-ENS CONTRACTANT 2.-ORGAN DE CONTRACTACIÓ. 3.-OBJECTE. 4.-NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 5.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU 6.-EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 7.-IMPOSTOS 8.-DURADA DEL CONTRACTE 9.-COMUNICACIONS I UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS 10.-APTITUD PER CONTRACTAR 11.-UNIÓ D EMPRESARIS II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 12.-PROCEDIMENT I FORMA DE LICITACIÓ. 13.-TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 14.-PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS 15.-CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 16.-NO ADMISSIÓ DE LES PROPOSICIONS 17.-OBERTURA PÚBLICA DE LES PROPOSICIONS DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 18.-.CRITERIS D ADJUDICACIÓ I DESEMPAT 19.-DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA RELACIÓ QUALITAT PREU I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ. 20.-RENÚNCIA O DESISTIMENT 21.-DECLARACIÓ DEL PROCEDIMENT DESERT 22.-ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 23.-PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 24.-DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 25.-CONDICIONS ESPECIALS D EXECUCIÓ 26.-EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DEL CONTRACTE 27.-PROGRAMA DE TREBALL 28.-COMPLIMENT DE TERMINI I CORRECTE EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 29.-SANCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT. 30.-ANÀLISI DE QUALITAT 31.-PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 32.-SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 2

3 33.-RESOLUCIÓ D INCIDÈNCIES 34.-EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA IV.-DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 35.-RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 36.-PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I CONTRACTISTES HAN D ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT. 37.-CLÀUSULES DE CARÀCTER SOCIAL 38.-REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L EMPRESA CONTRACTISTA. 39.-PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I A L ADOLESCÈNCIA EN CONTRACTES L EXECUCIÓ DELS QUALS IMPLIQUI EL CONTACTE HABITUAL AMB MENORS 40.-CONFIDENCIALITAT DE LA IFNORMACIÓ 41.-PROTECCIÓ DADES PERSONALS 42.-PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL LECTUAL 43.-TRANSPARÈNCIA 44.-MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 45.-RÈGIM DE PAGAMENTS I FACTURACIÓ ELECTRÒNICA V.-DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 46.-SUBCONTRACTACIÓ 47.-SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 48.-REVISIÓ DE PREUS VI.-DISPOSICIONS RELATIVES A L EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 49.-RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 50.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE: CAUSES I EFECTES VII.-SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL LITAT 51.-RÈGIM DE RECURSOS 52.-JURISDICCIÓ I PRERROGATIVES 3

4 PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DELS SERVEIS DE JARDINERIA DE GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, el quadre de característiques específiques així com la resta de documentació annexa que regulen la present licitació, estan disponibles a l adreça d Internet: a l apartat Perfil de Contractant Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM I. DISPOSICIONS GENERALS PRIMERA.- ENS CONTRACTANT Gestió Sanitaria i Assistencial de Tortosa SAM (en endavant, GESAT, SAM ) és una societat, unipersonal, que es regeix pels seus estatuts i, en allò no previst, pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Volum 965 de societats, Foli 157, Full T-7677, inscripció 1a. Constitueix l objecte de GESAT, SAM, d acord amb l article 2 dels seus estatus (publicat al DOGC núm de 16/03/2016) la promoció, la prestació i la gestió de tota classe de serveis d assistència sanitària, sociosanitària i social, entesos des d una concepció integral i integrada, entre els diferents nivells assistencials i el diferents proveïdors de serveis dins d un territori, entre d altres. SEGONA.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L Òrgan competent de GESAT, SAM per a la Contractació d obres, serveis i subministraments és el Sr. Pere Panisello Chavarria, amb DNI número Y actuant en nom i representació, en la seva qualitat de conseller delegat, en virtut de escriptura autoritzada por la Notaria de Tortosa, Sra. Eva Alejandra Linage Hernanz, de data 28 de setembre de 2015, amb els següents dades registrals: Tom 2694, Foli 91, Fulla T-7677 inscripció 43 del protocol 620. TERCERA.- OBJECTE Constitueix l objecte del present contracte el servei assenyalat al quadre de característiques específiques. L objecte del contracte correspon a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV), aprovada pel Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que consten al quadre de característiques específiques. La descripció i característiques del contracte es relacionen al Plec de Prescripcions Tècniques que s incorpora al present Plec. Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i les Prescripcions 4

5 Tècniques i el quadre de característiques específiques tindran caràcter contractual, i la presentació de proposicions per part del empresaris implica la plena acceptació dels mateixos, per la qual cosa hauran de ser signades per l adjudicatari en el moment de formalització del contracte. Si així s indica en el quadre de característiques específiques, l empresari licitador, en el cas que ho consideri convenient, pot proposar variacions en la prestació objecte de licitació, sempre i quan aquestes ofereixin avantatges en la seva utilització, per noves tecnologies, major nombre de prestacions i d altres característiques que puguin ésser avantatjoses per a la seva utilització per GESAT, SAM les quals es justificaran degudament en la documentació tècnica de la proposició. La presentació de propostes per part dels licitadors, presumirà l acceptació incondicional per part dels licitadors del contingut del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques i el Plec de Prescripcions Tècniques lliurats per GESAT, SAM, la seva suficiència i conformitat. En el cas que l objecte del contracte fos susceptible de divisió en lots s especificarà en el quadre de característiques específiques. En el cas que procedeixi la divisió del contracte en lots, l Òrgan de Contractació podrà, per una banda, limitar el nombre en els que un mateix licitadors pot presentar oferta i/o limitar el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador. Totes aquestes circumstàncies quedaran recollides, si s escau, en el quadre de característiques específiques. Així mateix, en el cas que no fos susceptible de divisió en lots s exposaran els motius en els documents inicials i concretament a la memòria justificativa del contracte que és objecte de publicació en el perfil del contractant. La present licitació te com a objectiu cobrir les necessitats específiques de l entitat - descrites en l informe de necessitats, publicat al perfil del contractant - les quals s han configurat de conformitat amb els principis rectors de la contractació pública regulats a l article 1 de la LCSP i amb l objectiu de seleccionar la millor oferta relació qualitat preu. QUARTA.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC. El contracte objecte del present plec és un contracte de serveis, té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives, pel quadre de característiques específiques i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent, en la seva versió consolidada: a) Directiva 2014/14/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, b) Reglament d Execució (UE) 2016/07 de la Comissió de 5 de gener de 2016 pel que s estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació. 5

6 c) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d octubre, de contractes del sector públic. f) Reial decret 1098/2001, de 12 d octubre, pel qual s aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment. g) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. h) Llei 19/2014, de 29 de novembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. i) Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d Empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, i Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l Administració de la Generalitat a través d internet. j) Decret 56/2009, de 7 d abril, per a l impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l Administració de la Generalitat. k) Llei 39/2015, d 1 d octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. l) Llei 26/2010, de 3 d agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. m) Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Supletòriament s apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. Legislació específica: a) Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. b) Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en tot allò no modificat ni derogat per la següent disposició. 6

7 c) Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, d) Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. e) Reial Decret 1591/2009, de 16 d octubre, pel qual es regules els productes sanitaris. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d aplicació en l execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte en primer lloc el present plec, el plec de prescripcions tècniques i el quadre de característiques específiques. En cas de discordança entre el que preveu el plec i el contracte, prevaldrà el que s indica al plec. En el supòsit que el present plec estigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància prevaldrà la versió en llengua catalana. CINQUENA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d adjudicació i la publicitat, s expressa al quadre de característiques específiques, import que no inclou l Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Als efectes del seu càlcul s ha tingut en compte l article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant la LCSP). Aquest valor és la suma del pressupost del contracte a adjudicar segons les estimacions de l òrgan de contractació, així com les eventuals pròrrogues i modificacions, en els termes establerts en el present plec. El pressupost base de licitació per a la totalitat del servei és el que consta al quadre de característiques específiques. No s acceptaran proposicions per part dels licitadors que superin l import base de licitació assenyalat al quadre de característiques específiques. Les ofertes dels licitadors que superin aquest preu màxim seran automàticament desestimades i excloses del present procediment de licitació. En el supòsit que el contracte inclogui preus unitaris, dels serveis, els licitadors hauran d ofertar el preu unitari de cadascun dels serveis en relació als quals presentin la seva proposició, determinant-se el preu del contracte mitjançant l aplicació del preu unitari ofert i adjudicat a les unitats efectivament prestades. Aquestes quantitats de consum i el pressupost de licitació corresponen a les previsions anuals que han estat obtingudes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del darrer exercici, de manera que en el decurs de l execució del contracte poden produir-se variacions en la quantitat en funció de les unitats efectivament prestades. En tot cas, aquest pressupost té caràcter orientatiu i no vinculant, sense perjudici del què disposa la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 8/2013 de 26 de juny de rehabilitació, generació i renovació urbanes. 7

8 En el cas de què existeixin lots, les ofertes podran realitzar-se per la totalitat dels lots o bé per algun o alguns d ells, d acord amb el pressupost de cada lot que consta en el quadre de característiques específiques En cas que un licitador presentés una oferta conjunta de diversos lots, si s escau, aquesta no podrà superar la suma total dels lots licitats, ni cadascun dels imports individuals dels lots licitats de l'oferta conjunta. En el supòsit que el pressupost sigui desglossat per anualitats, la distribució serà l assenyalada en el quadre de característiques del contracte. El pressupost ha estat aprovat per l Òrgan competent GESAT, SAM. L adjudicatari resta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d execució del contracte, sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional. El preu del contracte és el d adjudicació i ha d incloure, com a partida independent, l Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d aplicació, així com totes les despeses que s originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec i que s han de complir durant l execució del contracte. SISENA.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT S han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l existència de crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s imputa aquest crèdit és la que s esmenta al quadre de característiques específiques. Si aquest contracte es formalitza en l exercici anterior al de l inici de la seva execució el crèdit pressupostari (tramitació anticipada) restarà condicionat a l aprovació o pròrroga dels pressupostos corresponents. L adjudicació corresponent quedarà sotmesa a la condició suspensiva d existència de crèdit adequat i suficient, d acord amb allò previst a l article 117 de la LCSP. SETENA.- IMPOSTOS Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en el pressupost d adjudicació s entendran compresos, a tots els efectes, els impostos de qualsevol índole que gravin l objecte del contracte. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses, impostos i taxes que gravin l objecte del contracte, la seva formalització, i qualssevulla altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents de la manera i quantia que aquestes assenyalin. 8

9 VUITENA.- DURADA DEL CONTRACTE El termini d execució del contracte és el que s estableix en el quadre de característiques específiques. L execució del contracte es farà d acord amb les especificacions que s estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques. Tots els terminis comencen a comptar des del dia que s estipuli en el contracte o als plecs que regeixen la licitació, si la formalització es duu a terme mitjançant l acceptació pel contractista de la resolució d adjudicació. De conformitat amb l establert a l article 29 de la LCSP, el contracte podrà ser prorrogat si així s ha previst en el quadre de característiques específiques. La pròrroga serà acordada per l òrgan de contractació i és obligatòria pel contractista, sempre que el preavís es produeixi amb una antelació de 2 mesos a la finalització de la durada inicial del contracte. No obstant no és exigible aquest preavís en el cas de contractes la durada dels quals sigui inferior a 2 mesos. La pròrroga del contracte haurà de ser expressa. NOVENA.- COMUNICACIONS I UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS Els plecs de clàusules administratives particulars, el quadre de característiques específiques i de prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació, estan disponibles a l adreça: dins el perfil del contractant de GESAT SAM. D acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP, pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d abril, per a l impuls dels mitjans electrònics a l Administració de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d aquest contracte entre, d una banda les empreses licitadores i adjudicatàries i, de l altra, GESAT, SAM, es realitzaran preferentment amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. Amb aquest objectiu, és obligatori que les empreses licitadores es donin d alta com a interessades en aquesta licitació a través del formulari de subscripció que, a tal efecte, es posa a disposició en l anunci de licitació corresponent en el Perfil de Contractant de GESAT, SAM mitjançant la Plataforma de serveis de contractació pública. Amb aquesta finalitat, caldrà fer un clic en l apartat Voleu que us informem de les novetats. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones identificades de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació. Així mateix, en relació amb el que disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP les notificacions als licitadors es faran a través de la direcció electrònica habilitada o mitjançant compareixença electrònica. GESAT, SAM utilitzarà la plataforma e-notum per a la realització de les notificacions. 9

10 A través de l e-notum es notificarà als licitadors les resolucions d exclusió i la resolució d adjudicació, així com el requeriment. No obstant, en el cas que l aplicació e-notum fallés, totes aquestes notificacions es faran directament a través del correu electrònic. Així mateix, determinades comunicacions, com la puntuació assignada a les proposicions rebudes en els criteris no quantificables de forma automàticament, podran ser efectuades mitjançant la seva publicació al tauler d avisos del perfil del contractant de l entitat. Per tal de facilitar aquestes comunicacions, caldrà la prèvia subscripció del licitador al tauler d avisos esmentat. Els licitadors hauran de facilitar el seu correu electrònic en l apartat del document Dades complementàries, el qual serà l únic mitjà vàlid per a rebre totes les notificacions de l expedient mitjançant e-notum. D acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d acord amb l article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. DESENA.- APTITUD PER CONTRACTAR Estan facultats per a subscriure aquest contracte amb GESAT, SAM, les persones físiques o jurídiques espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d obrar, d acord amb el que preveu l article 65 de la LCSP; l activitat de les quals, assenyalada en llurs estatuts o normes fundacionals, tinguin relació directa amb l'objecte del contracte i no es trobin incurses dins d alguna de les causes de prohibicions per a contractar que estableixen l article 71 de la LCSP; o bé en alguna de les causes d incompatibilitat per a contractar que estableixen la Llei 53/84, de 26 de desembre, d incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d incompatibilitats del personal al servei de l Administració de la Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat i la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l exercici de l alt càrrec de l Administració General de l Estat. Les empreses que es trobin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes en la normativa vigent i que presentin proves que han adoptat mesures per a demostrar la seva fiabilitat podran no ser excloses del procediment de contractació si dites proves són considerades suficients per l òrgan de contractació, en virtut del previst a l article 72.5 de la LCSP. A tal efecte, el licitador haurà de demostrar que ha pagat o s ha compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de 10

11 personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes. Aquestes mesures seran avaluades tenint en compte la gravetat i les circumstàncies particulars de la infracció penal o falta. Quan les mesures es considerin insuficients, l òrgan de contractació haurà de motivar la decisió. Així mateix, cal que la finalitat de l activitat de les empreses tingui relació directa amb l objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d una organització amb elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte. Quan un licitador o candidat, o una empresa vinculada a ells, hagi assessorat al poder adjudicador o hagi participat d alguna manera en la preparació del procediment de contractació, el poder adjudicador adoptarà les mesures pertinents per a garantir que la participació d aquell licitador o candidat no falsegi la competència. Dites mesures hauran d ajustar-se al previst a l article 115 de la LCSP i 41 de la Directiva 2014/24/UE. ONZENA.- UNIÓ D EMPRESARIS GESAT, SAM podrà contractar unions d empresaris que es constitueixin temporalment amb aquest objecte (UTE), resultant obligatòria la seva constitució en escriptura pública en el cas de que l adjudicació del contracte recaigui al seu favor. Cadascun dels empresaris participants a la UTE quedarà obligat solidàriament respecte GESAT, SAM i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la UTE amb apoderament suficient per a exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. Als efectes de la licitació, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d indicar els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun, com també que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal si resulten adjudicataris del contracte. El document en què es formalitzi aquest compromís ha d estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unió. Cadascun del empresaris de la UTE haurà d aportar la documentació personal requerida a la clàusula setzena del mateix. La durada de les unions temporals d empresaris ha de coincidir, al menys, amb la del contracte fins a la seva extinció. En el cas que la Mesa de Contractació, o en el seu defecte, l òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col lusió entre empreses que concorren agrupades en una unió temporal, es requerirà a les empreses perquè, en un termini de 3 dies des de l endemà de la comunicació, justifiquin de forma expressa i motivada les raons per concórrer agrupades. Quan la mesa o l òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada, consideri que existeixen indicis fonamentats de col lusió entre elles, ho traslladarà a la Comissió Nacional dels Mercats i la 11

12 Competència o, en el seu cas, a l autoritat de competència autonòmica corresponents, per tal que es pronunciï. Si durant la tramitació de la licitació i abans de la formalització del contracte es produeix la modificació de la composició de la unió temporal d empreses, aquesta quedarà exclosa del procediment. No obstant, no es considerarà modificació de la composició l alteració de la participació de les empreses sempre que es mantingui la mateixa classificació o solvència exigida. Així mateix, quedarà exclosa de la licitació la unió temporal d empreses quant alguna o algunes de les empreses que la integren quedin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes a l article 71 de la LCSP. II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DOTZENA.-PROCEDIMENT I FORMA DE LICITACIÓ. L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, en virtut d'allò previst als articles 116.4, 131.2, i de la LCSP. El tipus de tramitació serà el que s indiqui al quadre de característiques específiques i d acord amb la previsió dels articles 116 i següents de la LCSP. La selecció de la millor oferta relació qualitat-preu es realitzarà atenent als criteris que consten al quadre de característiques específiques i d acord amb l article 145 de la LCSP. En aquest cas el 100% dels criteris hauran de ser automàtics. La licitació serà anunciada en virtut d allò previst a l article 135 de la LCSP, al perfil del contractant. TRETZENA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS Els empresaris licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma establerta a la clàusula següent, abans de la data i hora especificada al quadre de característiques específiques. CATORZENA.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS Cada licitador podrà presentar una única oferta en el present procediment de contractació, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses, excepte en els supòsits indicats (si s escau) al quadre de característiques específiques en que s admetin variants o bé ofertes integradores. La presentació de més d una oferta per part d un licitador, de forma individual o conjunta amb altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions ens les que s hagi presentat el licitador infractor i exclusió del present procediment de licitació. 12

13 Les proposicions es referiran al conjunt de les prestacions del present plec, i no s admetran ofertes parcials. Així mateix, les proposicions s han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. El sobre ha d incloure exclusivament la documentació que s especifica en els plecs que regeixen la present licitació. Així mateix, les proposicions s han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. Les proposicions es presentaran mitjançant l aplicació del sobre digital, dins del termini d admissió segons s estableix al quadre de característiques específiques. D acord amb l article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. D acord amb allò establert a l article de la LCSP, la informació addicional que es sol liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documents que formen part de la licitació s ha de facilitar, com a mínim, 6 dies abans de la data límit fixada per a la presentació d ofertes, sempre que hagi estat sol licitada com a mínim 12 dies abans d aquesta data. En aquest sentit, en el quadre de característiques específiques s indicarà la data màxima de la formulació de consultes. No obstant l indicat en el paràgraf anterior, en els procediments que hagin estat qualificats d urgents el termini de 6 dies es redueix a 4. En el cas que un licitador sol liciti informació addicional o documentació complementària amb antelació suficient, en els termes previstos al paràgraf precedent, i aquesta no li sigui facilitada per l òrgan de contractació dins dels sis dies anteriors a la finalització del termini de presentació d ofertes, aquest termini serà ampliat en els termes previstos a la normativa d aplicació. Les respostes als aclariments o esmenes dels plecs es faran públiques al perfil del contractant i tindran caràcter vinculant. En cas que un licitador incorri, amb posterioritat al a presentació de la proposició i amb anterioritat a la formalització de l escaient contracte, en qualsevol dels supòsits d incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, haurà d informar d aquesta circumstància a GESAT, SAM de forma immediata, als efectes de què es puguin prendre les mesures oportunes, de conformitat amb la legislació vigent, no podent-se formalitzar el contracte. En aquest supòsit, es proposarà l adjudicació a l empresa següent que hagi presentat la millor oferta qualitat/preu d acord amb l ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 13

14 Presentació d ofertes electrònicament mitjançant l aplicació del Sobre Digital : Les empreses licitadores han de presentar les ofertes electrònicament mitjançant l aplicació de Sobre Digital accessible a l espai virtual d aquesta licitació, a l adreça web següent: Sanitària i Assistencial de Tortosa Des d aquesta adreça, s accedeix a l espai web que permet a les empreses licitadores la preparació i presentació d ofertes, mitjançant l eina web de Sobre Digital, seguint els passos següents: 1.- En primer lloc, les empreses licitadores hauran d omplir un formulari per donar-se d alta a l eina web del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d activació al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d alta. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d inscripció de l eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l ús de l eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC, per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l e-notum. Les empreses licitadores hauran de conservar aquest correu electrònic, atès que l enllaç que es conté en el missatge d activació, és l únic accés per presentar les ofertes a través del Sobre Digital. 2.- Un cop dins de l espai web de presentació d ofertes, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, les empreses licitadores hauran d introduir una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. En el cas del sobre A (documentació general) no cal paraula clau, atès que la documentació no està xifrada. 3.- Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l oferta. A partir del moment en què l oferta s hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l ús de l eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació d ofertes que es publicarà a la Plataforma de serveis de contractació pública via esmena. Aquest canvi de data es comunicarà a les empreses licitadores a través dels mitjans electrònics establerts a la clàusula novena d aquest PCAP. 4.- Quan ja s hagi realitzat l enviament de la documentació i es sol liciti la presentació de l oferta, l eina de Sobre Digital generarà un resum de la documentació presentada que la persona apoderada de l empresa ha de signar electrònicament. Un cop signat, caldrà fer la tramesa del document. Amb la presentació d aquest 14

15 document al registre d entrada es considerarà presentada l oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l oferta. Per poder fer l enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l eina de Sobre Digital, l empresa licitadora s haurà d identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) emès o admès pel Consorci AOC. Amb la signatura del resum generat per l eina de Sobre Digital per part de l apoderat/da s entendran signats tots els documents que conformen l oferta presentada per l empresa licitadora. En l obertura dels sobres es validaran totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis d Identificació i Signatura (PSIS) del Consorci AOC. En el moment d enviar la documentació es realitzarà el xifratge de les ofertes. El desxifrat d aquestes ofertes es realitzarà mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzaran la custòdia de la/es paraula/es clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i l hora establerts. Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que l eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de confirmar l enviament de l oferta s han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. GESAT, SAM demanarà aquesta/es paraula/les clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes. D acord amb el que preveu la disposició addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, transmetent primer l empremta digital de la documentació (hash) que correspon al resum criptogràfic del document, dins del termini de presentació d ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després d aquest termini, s obre un període de 24 hores addicional per a finalitzar l enviament efectiu de la documentació de l oferta pròpiament. Aquesta documentació haurà de coincidir totalment amb el contingut de l empremta digital enviada prèviament, sense que s hagi produït cap modificació dels fitxers que configuren la documentació de l oferta. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l oferta ha estat retirada. Per a l obertura dels sobres caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l espai virtual del sobre digital, a partir del moment que així sigui requerit per part de GESAT, SAM. Les empreses licitadores rebran un correu electrònic on s indicarà que han d accedir a l eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau. Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d ofertes i, en tot cas, l han d introduir dins del termini establert abans de l obertura del primer sobre xifrat. En aquest cas, l òrgan de contractació demanarà aquesta paraula clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes a partir del dia següent a la finalització de la presentació d ofertes. En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir molt en compte que la presentació d ofertes a través de l eina de 15

16 Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau en el termini establert, s estableix com a norma general l exclusió de la licitació d aquella empresa. La Mesa podrà sol licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. Aquesta sol licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. Les ofertes presentades han d estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d elles que l Administració no pugui accedir al contingut d aquestes. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d aquesta empresa en el procediment, que s hagin de derivar de la impossibilitat d accedir o conèixer el contingut d algun dels documents que composen una proposició, fins al punt que la Mesa de contractació pot optar per excloure l empresa d aquesta licitació. Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l emprempta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l oferta, a través de l eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d haver enviat documents amb virus a través de l eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremptes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d ofertes es troben disponibles a l apartat de Licitació electrònica de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l adreça web següent: QUINZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS: DOCUMENTACIÓ L oferta s entregarà en un únic sobre o arxiu electrònic on constarà la següent informació: 16

17 1. L oferta econòmica presentada per l empresa, segons Model 1 i annex OE (si s escau), degudament signada. Dins del preu ofert hi estaran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries que s originin per motiu del contracte i de la seva execució, així com tots aquells elements identificats al contracte, plec tècnic, projecte, pla d obres i tota la documentació annexada al present document, així com la resta de costos i despeses enumerades al contracte. De conformitat amb la clàusula cinquena del present plec l import ofertat no podrà superar el pressupost base de licitació. Quan s annexi als plecs l Annex OE serà obligatori complimentar i presentar l oferta econòmica mitjançant l Annex Econòmic. 2. Presentació oferta del criteris automàtics quantificables a través de fórmules. 3. Els licitadors hauran de presentar la proposta, segons s estableixi al quadre de característiques i en plec de prescripcions tèquines. Els licitadors hauran d aportar la documentació relativa a la resta de criteris d adjudicació que siguin quantificables de forma automàtica i que són els que apareixen al quadre de característiques específiques. SETZENA.- NO ADMISIÓ DE LES PROPOSICIONS. No seran admeses les ofertes: Les presentades de forma simultània per una mateixa empresa o per un empresari individual. Les presentades en unió temporal amb altres empreses quan una o diverses de les empreses que la integrin també hagin presentat una proposició conjunta que formi part d una altra unió temporal. Presentació de proposicions diferents per empreses vinculades en la que una exerceixi sobre l altre el control efectiu, en tenir una àmplia majoria en la participació del seu capital. No obstant, si esdevé la vinculació abans de finalitzar el termini de presentació d ofertes, podrà substituir-se l oferta que determinin de comú acord les citades empreses. Es consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels supòsits de l article 42 del Codi de Comerç. Les que no estiguin signades per el/s corresponent/s representant/s, i no s hagin esmenat en el termini corresponent. Les que no concordin amb la documentació examinada i admesa, aportada en el sobre únic. Les que variïn substancialment del model establert o les que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la. Les que excedeixin del pressupost de licitació. DISSETENA.-OBERTURA DE LES PROPOSICIONS DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 17

18 Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l obertura de les proposicions, que es portarà a terme en un acte privat, no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la presentació d ofertes. La Mesa de contractació podrà sol licitar i admetre l aclariment o l esmena d errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l oferta. Únicament es permetrà l aclariment o l esmena d errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l oferta, amb la finalitat de garantir el principi d igualtat de tracte entre empreses licitadores. Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l import de la proposició i aquelles en les quals l empresa licitadora reconegui l existència d error o inconsistència que la fa inviable. L existència d errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l exclusió d aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d igualtat, en els casos d errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. La Mesa podrà sol licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d adjudicació. També podrà sol licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. També podrà requerir informes a les organitzacions socials d usuaris destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l àmbit d activitat al qual correspongui l objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. Les proposicions que corresponguin a licitadors no admesos de la licitació quedaran fora del procediment d adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts. DIVUITENA.-CRITERIS D ADJUDICACIÓ I DESEMPAT A) CRITERIS D ADJUDICACIÓ Els criteris que s aplicaran per a la formulació de la proposta d adjudicació del contracte seran els que consten en el quadre de característiques específiques. En compliment de que disposa l art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades, excepte si en el quadre de característiques específiques s estableix una altra cosa. 18

19 Així mateix, quan s identifiqui una proposició que pot ser desproporcionada o anormal es seguirà el procediment previst a l art de la LCSP. Per aquest motiu, la Mesa de contractació iniciarà procediment contradictori, previst en l article de la LCSP per tal de valorar si, efectivament, la oferta o la proposició és viable i permetrà una execució correcta del contracte en els termes pactats i, en conseqüència, admetre-les i valorar-les, d acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars i/o al quadre de característiques específiques. En compliment de l anterior, s acordarà l obertura del tràmit d audiència establert a l article 149.4, 5 i 6 de la LCSP, per a la justificació de l oferta i precisió de les condicions de la mateixa, en particular, en allò que es refereix a l estalvi que permet el procediment d execució del contracte, les solucions tècniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de que disposin per a executar la prestació, i, en general les diferents opcions que preveu l article r paràgraf de la LCSP. El termini que s atorgarà al licitador perquè motivi la possibilitat de compliment serà de 3 dies hàbils a comptar des de la comunicació al licitador. Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep les justificacions, ho posarà en coneixement de l òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta i, per tant, l empresa licitadora quedarà exclosa del procediment de selecció. En tot cas, l òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que comprovi que són anormalment baixes degut a que vulneren la normativa de subcontractació o perquè no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l incompliment dels convenis col lectius sectorials vigents. Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, la Mesa de contractació sotmetrà a l òrgan de contractació la documentació corresponent per tal que aquest pugui decidir, o bé l acceptació de l oferta, perquè es pugui tenir en compte a tots els efectes per resoldre l adjudicació, o bé el rebuig de l esmentada oferta. Admeses, en el seu cas, les justificacions per l òrgan de contractació, s avaluaran les ofertes de totes les empreses licitadores admeses, d acord amb els criteris inicials establerts per determinar la millor oferta relació qualitat preu. B) CRITERS DE DESEMPAT De conformitat amb l article de la LCSP, en el supòsit d igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, els criteris d adjudicació addicionals seran els següents, seguint l ordre de prioritat previst a continuació: 1) Empreses que tinguin un major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d exclusió social a la seva plantilla, primant, en cas d igualtat, el major nombre de treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla. 19

20 2) Empreses que tinguin el menor percentatge de contractes temporals a la plantilla. 3) Empreses que tinguin el major percentatge de dones empleades a la plantilla. 4) Per sorteig, en cas que l aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc al desempat. DINOVENA.-DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA RELACIÓ QUALITAT-PREU I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ. La valoració de les ofertes presentades es portarà a terme automàticament mitjançant dispositius informàtics o amb la mera aplicació de les fórmules previstes en el plec, amb la col laboració d una unitat tècnica que auxiliï a l òrgan de Contractació. En el cas que la Mesa de Contractació o Òrgan de Contractació tinguin indicis fonamentat de conductes col lusòries en el procediment, en el sentit definit a l article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol de defensa de la competència, ho traslladarà amb caràcter previ a l adjudicació del contracte a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o, a l Autoritat Catalana de la Competència per tal que a través d un procediment sumaríssim es pronunciï. La remissió d aquests indicis tindrà efectes suspensius en el procediment. Les ofertes presentades i la documentació relativa a la valoració serà accessibles a través del perfil del contractant i sense restricció alguna des del moment en què es notifiqui l adjudicació. VINTENA.-RENÚNCIA O DESISTIMENT L òrgan de Contractació podrà, per raons d interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, renunciar a subscriure el contracte abans de la seva formalització. També podrà desistir, abans de la formalització, quan s apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d adjudicació, d acord amb el que preveu l article 152 de la LCSP. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut. Aquesta compensació es realitzarà en funció de les despeses reals en què hagin incorregut les empreses, prèvia acreditació d aquests i amb l anàlisi de l entitat contractant. La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. VINT-I-UNENA.-DECLARACIÓ DEL PROCEDIMENT DESERT. L òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perquè els presentats no hagin estat admesos a licitació o les ofertes no fossin adequades. En aquest supòsit, i d acord amb el què preveu l article 167 e) de la LCSP, l òrgan de contractació podrà adjudicar el contracte mitjançant procediment de contractació amb negociació sempre 20

Sitemap